Verkoop, herstelling & onderhoud van computers

Voorwaarden

1. Aanvaarding voorwaarden

Elke klant is geacht onze Algemene Verkoops- en Betalingsvoorwaarden te kennen en deze aanvaard te hebben.

 

2. Prijzen

De prijzen vermeld op de website zijn exclusief 21% BTW en recupel, tenzij anders opgegeven en zijn louter informatief. Transport-, montage- en installatiekosten zijn niet inbegrepen. Alle prijzen vermeld in onze prijslijsten en offertes dienen enkel als aanwijzing. Onze prijzen zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn.

 

3. Leveringen

Elke termijn van levering wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid. Laattijdigheid in de levering of uitvoering laat de klant niet toe schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

 

4. Betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd ten belope van 12% per jaar van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 40 €. Onkosten verbonden aan onbetaalde cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en wordt aan de klant afzonderlijk aangerekend.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde koopwaar blijft eigendom van Computechnics zolang de volledige prijs (hoofdsom + eventuele intresten) niet betaald is.

 

6. Aansprakelijkheid

Computechnics is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing of welke andere manipulatie ook, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. In geen geval zal Computechnics aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelden, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.


7. Klachten

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend aan het adres van de fabrikant (instructies voor het verkrijgen van de garantie zijn steeds ingesloten in de originele verpakking van het product). De waarborg vervalt indien de bij levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren. Garantiebetwistingen dienen te gebeuren aan het rechtstreekse adres van de fabrikant waarbij de algemene voorwaarden van de fabrikant gelden.

 

8. Garantie

De waarborg kan hoogstens die zijn die door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna gestelde beperkingen. De garantie is beperkt tot vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport en verzekering door de koper worden gedragen.

Voor het gebruik van software gelden de licentievoorwaarden zoals die geleverd worden bij de software. Indien het openen van de verpakking of het aanvaarden van de electronische levering impliceert dat daarmee de licentievoorwaarden aanvaard worden, kan Computechnics de software niet meer terugnemen.

Voor het al dan niet juist functioneren van software, of het gebruik ervan, is Computechnics niet verantwoordelijk. Klachten i.v.m. met fouten in de software, of fouten geacht veroorzaakt door de software, worden door de licentieverschaffer of door de uitgever behandeld.

 

9. Bevoegdheid

Enkel de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd om geschillen tussen koper en verkoper te behandelen.

 

Contact

Computechnics bvba

Wouter Vermeulen

GSM: 0478 395 525

 

Contact

 


Hulp op afstand